Določila in pogoji

Splošni pogoji poslovanja 05.04.2007

§ 1 Sklenitev pogodbe/Postopek narocanja

S pomocjo naših internetnih portalov imate možnost, da tam navedene artikle narocite preko spletnih formularjev ali po faksu oz. telefonu. Ce nam posredujete podatke, zahtevane v postopku narocanja, ter narocilo odpošljete, nam s tem posredujete obvezujoco ponudbo; narocilo po telefonu, faksu in preko interneta sproži s pravnega vidika enako veljavo. Z oddajo narocila obvezujoce izjavljate, da se strinjate s temi splošnimi pogoji poslovanja in želite kupiti narocene artikle. Prejem vašega narocila bomo potrdili s pisnim potrdilom prejetja; to potrdilo ne predstavlja sprejema narocila. Pogodba zacne veljati z vašo odobritvijo prejetih artiklov, vendar najkasneje po poteku 14-dnevnega roka vracila.

§ 2 Splošni dobavni in placilni pogoji

Informacije o stroških pakiranja in pošiljanja glejte v Dobavnih in placilnih pogojih na posameznem internetnem portalu. Pri dostavi v tujino si pridržujemo pravico po potrebi omejiti izbiro nacinov placevanja.

§ 3 Poduk o preklicu

Svojo pogodbeno izjavo lahko v roku dveh tednov brez navedbe razloga v pisni obliki (npr. faks, email) preklicete. Rok zacne teci v trenutku prejema artikla. Za spoštovanje preklicnega roka zadostuje pravocasno odposlana preklicna izjava ali blago. Preklic je treba nasloviti na:

email: gume123@delti.com ali
Naslov: Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover

Prosimo vas, da nam v okviru vaše preklicne izjave prostovoljno navedete razlog za vracilo. Registrirali bomo tudi druge informacije, potrebne za hitro in ucinkovito obdelavo. Da vas razbremenimo neprijetnosti pri vracilu, dvignemo artikel na vašem domu in povrnemo znesek placila na vaš, pri nas zabeležen, bancni racun. Zato vam artiklov ni treba pošiljati na upravni sedež v Hannover (navedba naslova je zakonsko predpisana).

§ 4 Zakonske posledice preklica

V primeru uspešnega preklica morata obe strani povrniti sprejete storitve in izrociti morebiti prejete koristi (npr. obresti). V kolikor nam prejete storitve ne morete povrniti v celoti oziroma jih lahko povrnete le delno ali v poslabšanem stanju, nam morate zagotoviti ustrezno nadomestilo vrednosti. Pri prepustitvi blaga to ne velja, ce je poslabšanje blaga dokazljivo povzroceno izkljucno z njegovim preizkušanjem - kot bi vam bilo na primer omogoceno v trgovini. Sicer pa se lahko dolžnosti nadomestila vrednosti izognete tako, da blaga kot lastnik ne izrocite v uporabo in opustite vsako dejavnost, ki bi lahko poslabšala njegovo vrednost.

K vam pridemo tako po blago, ki ga je možno poslati v paketu, kot tudi po tisto, pri katerem paketna pošiljka ni možna. Stroške vracila morate prevzeti, ce dostavljeno blago ustreza narocilu, in ce cena vrnjenega blaga ne presega zneska 40,- Evrov.

-Konec poduka o preklicu-

§ 5 Naša ponudba 30-dnevnega roka vracila

Želimo, da ste zadovoljni z vsemi našimi pošiljkami. Zato lahko vse pri nas kupljene artikle stornirate v roku 30 dni. To zagotovilo presega zakonsko dolocene pogoje, po katerih vam je zagotovljena pravica do vracila le v roku dveh tednov po prejemu artikla. Iz naše prostovoljne ponudbe 30-dnevnega roka vracila, kot tudi iz zakonsko dolocene možnosti vracila so po § 312b BGB izvzeti artikli, ki so izdelani po specifikaciji stranke. Sem med drugim spadajo vsa narocila kompletnih koles, ki jih individualno izdelujemo za vsakega posameznega kupca.
Prevzem vrnjenih kompletnih koles je možen brez zakonskih obveznosti stranke Delticom AG in izključno ob pogodbeno dogovorjenem plačilu stroškov v pavšalni višini 120 EUR.

Naša vracilna ponudba ne vkljucuje stroškov pošiljanja. To pomeni, da pri pogodbah s potrošniki, ki so preklicane po poteku zakonskega roka vracila (od 15. do 30. dne), zaracunamo pavšalne stroške pošiljanja.

Podjetniki nacelno nosijo stroške pošiljanja. Dodatne informacije, predvsem o višini stroškov pošiljanja in o naši ponudbi 30-dnevnega vracilnega roka, glejte na posameznem internetnem portalu.

Prosimo, da uporabljate našo transportno embalažo. Artikle zašitite pred poškodbami.

Pnevmatike je treba pripraviti za pošiljanje v cistem stanju ter po dve povezati v sveženj.

Predvsem pri kompletnih kolesih zašcitite sprednjo in zadnjo stran z zadostno kolicino kartona ter s paketnim trakom. Pri poškodbah povratne pošiljke zaradi nestrokovnega rokovanja ali pomanjkljive embalaže si pridržujemo pravico do zahteve po nadomestilu.

Transportna podjetja bodo prevzela le artikle z zadovoljivo embalažo.

§ 6 Pridržek lastništva

Pridržujemo si lastništvo nad vsemi z naše strani dobavljenimi artikli, dokler niso izpolnjene vse naše zahteve, naslovljene na vas ali na tistega, ki je artikel sprejel.

To velja tudi za v prihodnje nastale zahteve. Za uveljavljanje našega pridržka lastništva smo upraviceni zahtevati takojšnjo izrocitev artiklov z izkljucitvijo vsake pridržne pravice, razen, ce gre za pravnomocno ugotovljene ali neizpodbitne nasprotne zahtevke.

§ 7 Odgovornost za napake na naših internetnih portalih

Posamezne internetne strani ponujamo v obliki, ki smo jo ocenili kot dobro.

Ne jamcimo, da internetni portali ustrezajo vašim potrebam, niti, da ob vsakem casu brez prekinitev, casovno ustrezno, varno in brez napak stojijo na razplago. Uporaba internetnih portalov se izvaja na lastno odgovornost; predvsem pa ne prevzemamo nikakršne odgovornosti v zvezi z rezultati, ki se lahko dosežejo z uporabo internetnih portalov, niti za pravilnost v okviru internetnih portalov prejetih informacij.

§ 8 Varstvo intelektualne lastnine

Besedila, slike, zvoki, grafike, animacije in videoposnetki ter njihova ureditev na naših spletnih straneh podlegajo zašciti po zakonu o avtorskih pravicah in drugih zašcitnih zakonih. Vsebine teh spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razširjati, spreminjati ali omogociti tretjim osebam dostop do njih. Nekatere izmed naših spletnih strani razen tega vsebujejo slike, ki podlegajo avtorski pravici tretje osebe. V kolikor ni drugace navedeno, so vse blagovne znamke na naših spletnih straneh pravno zašcitene. Preko naših spletnih strani ni dodeljena nikakršna licenca za uporabo intelektualne lastnine, ki je naša ali last tretje osebe.

§ 9 Obveznost informiranja

Pri registraciji morate navesti podatke o naslovu in osebne podatke; te v postopku narocanja zahtevane navedbe bomo za vas shranili. Seveda lahko podatke ob narocilu ali kasneje spremenite pod "Meine Bestellungen" (moja narocila) ali pod „Kontakt" (odvisno od internetnega portala). Po registraciji prejmete geslo in poimenovanje za vaš racun. Zagotoviti morate, da nobena tretja oseba ne pridobi dostopa do vašega gesla in racuna. Podjetje Delticom ste obvezni nemudoma obvestiti o vsaki zlorabi vašega gesla ali racuna. Obe strani lahko ob vsakem casu racun odpovesta brez navedbe razloga. V tem primeru bo podjetje Delticom vaš racun in vse shranjene podatke zamrznilo ali izbrisalo.

§ 10 Izbira prava

Velja izključno pravo Rumunije. Uporaba enotnega kupnega prava ZN (Sporazum o pogodbah o mednarodni prodaji artiklov z dne 11.04.1980) je izkljucena.


Ste privatna stranka?

Če želite kupiti pnevmatike za vaše vozilo na spletu, prosimo kliknite tukaj.


Niste še stranka?

Prijavite se zdaj brezplačno